Poziv k sodelovanju

Spodaj so objavljeni javni pozivi za sodelovanje v projektu:

JAVNI POZIV ZA PSIHOLOGE ZAČETNIKE    –    ZAKLJUČENO –

(objavljeno 15. 1. 2015)

(zaradi aktualnih okoliščin pri zaposlovanju psihologov in povpraševanja s strani psihologov začetnikov, ki nimajo sklenjenega delovnega razmerja, smo 4. 2. 2015 razširili prvotni poziv – dopolnitve so zapisane z vijolično)

K sodelovanju vabimo 50 mladih psihologov oz. psihologov začetnikov, ki jih zanima opravljanje enoletne supervizirane prakse pod mentorstvom mentorja supervizirane prakse. Prednost opravljanja psihološke dejavnosti pod mentorstvom za usposobljenega mentorja je učinkovitejši in manj stresen vstop v opravljanje poklica psihologa. Kompetence mladega psihologa se razvijajo bolj sistematično, podpora izkušenejšega psihologa pa krepi tudi pozitivno naravnanost do stroke in podpira duševno zdravje mentoriranca (npr. niža verjetnost izgorelosti). Psihologi začetniki, ki bodo na koncu supervizirane prakse prejeli pozitivno oceno kompetenc s strani mentorja supervizirane prakse, bodo lahko to uveljavljali pri pridobivanju certifikata EuroPsy.

Osnovni pogoji za vključitev v projekt v vlogi mentoriranca oz. psihologa začetnika na supervizirani praksi so naslednji:

 • univerzitetna diploma iz psihologije (zaključen stari dodiplomski 4-letni študijski program psihologije ali zaključena druga bolonjska stopnja psihologije);
 • sklenjeno delovno razmerje (po možnosti s polnim delovnim časom) za opravljanje psihološke dejavnosti na kateremkoli področju psihologije;
  ali kakršnakoli drugačna možnost dovolj rednega izvajanja psihološke dejavnosti (npr. honorarno delo, za katerega se ve, da bo lahko trajalo ves čas projekta; možnost volonterskega pripravništva; redna vključenost v prostovoljske dejavnosti, pri katerih posameznik opravlja delo psihologa, in podobno); pri prijavi je potrebno natančno opisati možnosti opravljanja psihološke dejavnosti;
 • 0 do 3 leta delovnih izkušenj na področju opravljanja psihološke dejavnosti.

Prednost pri izboru bodo imeli kandidati, ki imajo manj delovnih izkušenj, torej so čim bolj na začetku svoje poklicne poti, in bodo imeli za čas izvajanja supervizirane prakse sklenjeno delovno razmerje ali drugačno možnost rednega izvajanja psihološke dejavnosti. Pri izboru kandidatov bomo morali zaradi obveznosti do nosilca programa upoštevati tudi regijo delovne organizacije psihologa začetnika, glede na razpoložljivost mentorjev s posameznega področja psihologije pa bomo upoštevali tudi področje dela psihologa začetnika.

Obveznosti psihologov začetnikov v projektu so naslednje:

 • vestno izvajanje enoletne supervizirane prakse v svojem primarnem delovnem okolju in v skladu z dogovori z mentorjem,
 • redno sodelovanje v superviziji, ki jo izvaja mentor supervizirane prakse, v obsegu štirih ur mesečno (dveh ur na vsaka dva tedna, po dogovoru z mentorjem),
 • pomoč mentorju pri izpolnjevanju njegovih obveznosti v okviru njegovega usposabljanja za mentorja supervizirane prakse (npr. reflektiranje mentorskega odnosa, podajanje povratne informacije o mentoriranju, dokumentiranje supervizirane prakse).

Prijavo naj kandidati pošljejo na e-naslov tina.pirc@ff.uni-lj.si. Prijavi naj kot priponko dodajo življenjepis z navedbo dosedanjih delovnih izkušenj in trenutne delovne organizacije oz. organizacije, kjer izvajajo psihološko dejavnost (s točnim naslovom, kontaktnimi informacijami odgovorne osebe in opisom delovnega mesta/ dejavnosti, ki jo opravljajo). Dodajo naj tudi motivacijsko pismo.

Prijave zbiramo do 9. 3. 2015 oz. do zapolnitve prostih mest in oblikovanja 50 ustreznih mentorskih parov. Upoštevali bomo vrstni red prejetja prijave.

Podrobnejše informacije:

1. 4. 2015 – PROSTA MESTA IMAMO ŠE ZA 15 PSIHOLOGOV ZAČETNIKOV

AKTUALNO – PROJEKT JE ZAKLJUČEN


JAVNI POZIV ZA ŠTUDENTE PSIHOLOGIJE

– ZAKLJUČENO-

(objavljeno 15. 1. 2015)

K sodelovanju vabimo 25 študentov zaključnega semestra ali absolventov druge stopnje študija psihologije, ki jih zanima opravljanje enomesečne študijske prakse pod mentorstvom mentorja supervizirane prakse.

Pri izboru kandidatov bomo morali zaradi obveznosti do nosilca programa upoštevati tudi regijo delovne organizacije mentorja, h kateremu bo študent lahko hodil na prakso, glede na razpoložljivost mentorjev s posameznega področja psihologije pa bomo upoštevali tudi, na katerem področju dela želijo študenti opravljati študijsko prakso.

Obveznosti študentov psihologije v projektu so naslednje:

 • ureditev vseh formalnosti za pričetek študijske prakse, kot je predpisano s študijskim programom oz. v skladu z zahtevami fakultete,
 • vestno izvajanje enomesečne študijske prakse v skladu z dogovori z mentorjem in izpolnitev vseh obveznosti v zvezi s študijsko prakso, predvidenimi s študijskim programom,
 • izvajanje aktivnosti, pomembnih za mentorjevo usposabljanje (npr. sodelovanje v pogajanjih, pri definiranju kompetenc, sprotni refleksiji), priprava samoocene kompetenc, podajanje povratne informacije mentorju o njegovem vodenju študijske prakse in kompetencah mentoriranja, evalviranje študijske prakse z mentorjem,
 • prisotnost na usposabljanjih mentorjev (20. in 21. 3. 2015 ter enkrat v maju oz. juniju 2015).

Prednost opravljanja študijske prakse pod mentorstvom mentorja, ki se usposablja za mentorja supervizirane prakse, je v večji sistematičnosti pri razvoju kompetenc, ki jih boste razvili na študijski praksi. Dosedanje izkušnje z vključevanjem v tako obliko študijske prakse so zelo pozitivne.

Prijava je možna prek spletnega obrazca: ZAKLJUČENO

Prijave zbiramo do 6. 2. 2015 oz. do zapolnitve prostih mest in oblikovanja 25 ustreznih mentorskih parov. Upoštevali bomo vrstni red prejetja prijave.

Podrobnejše informacije:

1. 4. 2015 – JE ŠE ENO MESTO PROSTO

AKTUALNO: PROJEKT JE ZAKLJUČEN.

Na vrh strani


JAVNI POZIV ZA MENTORJE SUPERVIZIRANE PRAKSE

(objavljeno 15. 1. 2015 – razpis je zaključen)

Na FFUL smo v okviru projekta razpisali delovna mesta 25 raziskovalcev za 10-odstotno zaposlitev. Razpis delovnih mest je objavljen na straneh Zavoda RS za zaposlovanje (enota Ljubljana) od 20. 1. 2015 do 30. 1. 2015:

http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/posamezno?IDEPD=2017384

Na tem mestu podajamo podrobnejše informacije.
K sodelovanju vabimo psihologe, ki jih zanima usposabljanje za mentorje bodočim psihologom in psihologom na začetku poklicne poti ter sodelovanje pri razvoju in vzpostavitvi sistema supervizirane prakse v Sloveniji. V projektu bomo usposobili 25 mentorjev supervizirane prakse psihologov.
Osnovni pogoji za vključitev v projekt v vlogi mentorja supervizirane prakse so naslednji:
 • univerzitetna diploma iz psihologije (zaključen stari dodiplomski 4-letni študijski program psihologije) ali zaključena druga bolonjska stopnja psihologije,
 • kandidat ima skupno že vsaj tri leta delovnih izkušenj s samostojnim opravljanjem psihološke dejavnosti na kateremkoli področju psihologije* (tj. opravlja poklic psihologa s polnim delovnim časom že vsaj tri leta po zaključenem pripravništvu, oziroma ustrezno daljše obdobje, če psihološko dejavnost opravlja s krajšim delovnim časom). *Opomba: Kandidati, pri katerih 100 % delovne obveze v zadnjih 10 letih predstavlja poučevanje psihologije, ne pridejo v poštev za mentorje supervizirane prakse psihologov.

Pričakuje se tvorno sodelovanje pri evalvaciji programov usposabljanja za mentorje supervizirane prakse (podajanje idej in predlogov za izboljšave) in pri razvoju trajnostnega sistema supervizirane prakse psihologov.

Prednost pri izboru bodo imeli kandidati: (a) ki imajo certifikat EuroPsy, (b) ki imajo izkušnje z mentoriranjem študentov na praksi.

Na razpis se lahko prijavijo tudi psihologi, ki so že opravili usposabljanje za mentorja supervizirane prakse na FF UL, ker bodo v projektu nadgradili svojo usposobljenost.

Obveznosti sodelavcev v projektu so naslednje:

 • prisotnost in aktivno sodelovanje na treh modulih izobraževanj za mentorje supervizirane prakse (v skupnem obsegu 160 šolskih ur), ki bodo večinoma potekali v Ljubljani. Usposabljanja v okviru modula 1 bodo potekala 13. 3. 2015 popoldne, 14. 3. 2015 cel dan, 20. 3. 2015 popoldne, 21. 3. 2015 cel dan ter eno soboto v maju ali juniju; usposabljanja v modulu 2 bodo potekala 10. in 11. 4. 2015 cel dan in predvidoma 25. in 26. 9. 2015 cel dan; usposabljanja v modulu 3 bodo obsegala 10 osemurnih delavnic, ki bodo potekale predvidoma enkrat mesečno od aprila 2015 do februarja 2016, razen v mesecu juliju in avgustu 2015.
 • prisotnost in aktivno sodelovanje na šestih sestankih s supervizorji mentorjev (dvourni sestanki bodo izvedeni v manjših supervizorskih skupinah v enem popoldnevu predvidoma enkrat na dva meseca, z datumi po dogovoru);
 • sprejem enega študenta psihologije na enomesečno prakso v organizacijo, kjer so zaposleni, v mesecu aprilu in/ali maju 2015;
 • vodenje supervizirane prakse dveh mentorirancev (psihologov začetnikov) s področja njihovega strokovnega delovanja, v obsegu štirih ur mesečno (dveh ur na vsaka dva tedna, po dogovoru z mentorirancema, občasno lahko tudi po elektronskih poteh),  predvidoma od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016.

Za sodelovanje bodo mentorji s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani sklenili pogodbo o 10-odstotnem (lahko dopolnilnem) delovnem razmerju. Predvidena je sklenitev pogodbe za 13 mesecev (od 1.3.2015 do 31.3.2016).

Prijavi na razpis naj kandidati dodajo življenjepis (ki naj med drugim vključuje kontaktne podatke, navedbo trenutne delovne organizacije z njenim naslovom, navedbo trajanja opravljanja psihološke dejavnosti na določenem področju oz. kopijo certifikata EuroPsy ter opis dosedanjih izkušenj z mentoriranjem) in motivacijsko pismo. Zaželeno je, da priložijo pismo o nameri, v katerem se odgovorna oseba organizacije, v kateri je kandidat zaposlen, strinja, da bo organizacija za namene usposabljanja kandidata za mentorja supervizirane prakse sprejela študenta psihologije na enomesečno študijsko prakso in da bo podala soglasje k sklenitvi 10-odstotnega (dopolnilnega) delovnega razmerja kandidata na FF UL.

Podrobnejše informacije:

AKTUALNO: RAZPIS JE ZAKLJUČEN.


JAVNI POZIV ZA SUPERVIZORJE MENTORJEV

(objavljeno 20. 1. 2015 – razpis je zaključen)

V projektu vabimo k sodelovanju psihologe, ki jih zanima izvajanje supervizije mentorjev psihologom na začetku poklicne poti. Pod vodstvom dveh norveških supervizorjev se bodo usposobili za izvajanje supervizije mentorskega procesa.

Pogoji:

 • zaključen 4-letni dodiplomski študij psihologije,
 • vsaj pet let samostojnega opravljanja psihološke dejavnosti na kateremkoli  področju psihologije,
 • zaželeno je, da imajo opravljeno usposabljanje za mentorja supervizirane prakse,
 • zaželeno je, da imajo certifikat EuroPsy,
 • znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče; angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje osnovno
 • računalniška znanja: urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno, delo z bazami podatkov – osnovno, uporaba spleta – osnovno.

Obveznosti supervizorjev v projektu so naslednje:

 • udeležba na dveh pripravljalnih sestankih za vzpostavitev supervizije mentoriranja v Sloveniji;
 • prisotnost na izobraževanjih mentorjev (v obsegu 160 ur), ki bodo pretežno potekala v Ljubljani;
 • prisotnost na štirih srečanjih z norveškima supervizorjema za pripravo na njuna usposabljanja mentorjev in refleksijo teh usposabljanj;
 • izvedba šestih supervizijskih srečanjih z manjšo skupino mentorjev;
 • izvedba šestih posvetovanj z norveškima supervizorjema.

Za sodelovanje bodo kandidati sklenili pogodbo z ISA institutom o 10-odstotni (dopolnilni) zaposlitvi za obdobje 12 mesecev. Predviden začetek dela kandidatov je 1. 3. 2015.

Zainteresirani naj do 30. 1. 2015 pošljejo prijavo z življenjepisom in/ali motivacijskim pismom po e-pošti na naslov:mateja.stirn@isainstitut.si.

Podrobnosti o projektu SUPER PSIHOLOG si lahko preberete na spletni strani  http://www.europsy.si/index.php/super-psiholog/o-projektu.html (SUPER PSIHOLOG). Več informacij dobite tudi na naslovih: mateja.stirn@isainstitut.si ali anja.podlesek@ff.uni-lj.si.

AKTUALNO: RAZPIS JE ZAKLJUČEN.

JAVNI POZIV ZA NADZORNIKA PROJEKTA

(objavljeno 1. 4. 2015 – razpis je zaključen)

V projektu »Supervizirana praksa psihologov: Razvoj programa usposabljanja mentorjev in modela supervizirane prakse – SUPER PSIHOLOG« iščemo nadzornika projekta.

Nadzornik projekta bo spremljal potek projekta, nadziral njegovo izvedbo, pregledoval poročila nosilca projekta nosilcu programa in svetoval projektnim partnerjem glede specifičnih dilem, vezanih na sledenje Navodilom za izvajanje projektov in poročanje ter zahtevam nosilca programa. Projekt SUPER PSIHOLOG poteka v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 (več o projektu: www.superpsiholog.si), zato mora imeti kandidat izkušnje z vodenjem ali sodelovanjem na mednarodnih projektih v okviru programa NFM ali ocenjevanjem oz. nadziranjem mednarodnih razvojnih projektov. Dobro mora poznati program Norveškega finančnega mehanizma ter postopke poročanja o projektu ustreznim organom.

Z izvajalcem bomo sklenili avtorsko pogodbo za obdobje od predvidoma 20. 4. 2015 do 30. 5. 2016 oziroma do oddaje zaključnega poročila o projektu.

Ponudbe oddajte najkasneje do 10. 4. 2015 na naslov: katarina.kocbek@ff.uni-lj.si

Prijavi na razpis dodajte življenjepis, ki naj med drugim vključuje navedbo trenutne delovne organizacije, preteklih izkušenj z mednarodnimi projekti (reference) ter morebitnega sodelovanja v tekočih projektih.

Podrobnejše informacije: anja.podlesek@ff.uni-lj.si ali po tel. (01) 4213 590.

AKTUALNO: RAZPIS JE ZAKLJUČEN.
Na vrh strani


JAVNI POZIV ZA EVALVATORJA PROJEKTA

(objavljeno 21. 9. 2015 – razpis je zaključen)

V projektu »Supervizirana praksa psihologov: Razvoj programa usposabljanja mentorjev in modela supervizirane prakse – SUPER PSIHOLOG« iščemo evalvatorja projekta.

Evalvator projekta bo izvedel celostno neodvisno evalvacijo projekta SUPER PSIHOLOG. Pričakuje se ponudba evalviranja več elementov projekta, kot so ustreznost, uspešnost, učinkovitost, vplivnost projekta in trajnost rezultatov.

Pričakuje se sodelovanje evalvatorja s projektnim vodstvom, predlaganje potrebnih sprotnih sprememb projekta in priprava končnega evalvacijskega poročila, ki bo objavljeno na spletnih straneh projekta.

Projekt poteka v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 (več o projektu: www.superpsiholog.si), zato mora imeti kandidat izkušnje z izvajanjem evalvacije mednarodnih projektov. Dobro mora poznati program Norveškega finančnega mehanizma.

Z izvajalcem (podjetjem ali posameznikom) bomo sklenili ustrezno pogodbo za obdobje od predvidoma 1. 10. 2015 do 30. 4. 2016 oziroma do oddaje zaključnega evalvacijskega poročila o projektu.

Ponudbo z natančno specifikacijo elementov evalvacije projekta oddajte najkasneje do 30. 9. 2015 na naslov: katarina.kocbek@ff.uni-lj.si

Prijavi na razpis dodajte življenjepis, ki naj med drugim vključuje navedbo trenutne delovne organizacije in izkušenj z evalvacijo projektov (reference).

Podrobnejše informacije: anja.podlesek@ff.uni-lj.si ali po tel. (01) 4213 590.

AKTUALNO: RAZPIS JE ZAKLJUČEN.

Na vrh strani