Usposobljeni mentorji – psihologija izobraževanja


Ines Celin
Delovna organizacija: OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, Rozmanova 25 B, 6250 Ilirska Bistrica
GSM: +386 31 815 316
E-pošta: ines.celin@gmail.com
Ožje področje dela: Izvajanje ur DSP in ISP (individualna pomoč učencem z učnimi, čustvenimi in vedenjskimi težavami, diagnostika), šolska svetovalna služba (karierna orientacija, razredne ure za izboljšanje odnosov, klime; razvijanje veščin sodelovanja, komunikacije, obvladovanja čustev, učenja učenja).
Delovne izkušnje: Članica vodstvenega tima na šoli (dejavnosti v okviru projekta Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij, področje distribuiranega vodenja). Članica Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami na Zavodu za šolstvo. Vodja šolskega tima v okviru projekta ATS 2020. Zunanja članica razvojne skupine za psihologijo (na Zavodu za šolstvo). Izvajanje predavanj, delavnic ipd. v okviru profesionalnega usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.
OBJAVE IN STROKOVNI PRISPEVKI: E-listovnik kot podpora razvoju samouravnavanja in samodiscipline – Izziv za razrednike v OŠ – prispevek v soavtorstvu Mednarodna konferenca SIRikt 2016 (Kranjska Gora); Naj se vidim! Spodbujanje medsebojnega učenja s fotografijami in posnetki pouka. Mednarodna konferenca SIRikt 2015 (Kranjska Gora);
Urednica in soavtorica priročnika za učitelje Izzivi razvijanja in vrednotenja znanja v gimnazijski praksi. Psihologija.; Načrtovanje poučevanja ter spremljanje in vrednotenje digitalne pismenosti učencev. Mednarodna konferenca SIRikt 2013 (Kranjska Gora)
2012; Procesi učenja in poučevanja za razvijanje, spremljanje in vrednotenje znanja – prispevek v soavtorstvu, objavljen v monografiji Razvijanje in vrednotenje znanja. (Ur. Žakelj, A. in Borstner, M.); Spremljanje razvoja veščin in vrednotenje kompleksnih učnih dosežkov pri psihologiji. Posvet Razvijanje in vrednotenje znanja (Maribor); Uporaba spletnega orodja Mahara pri pouku psihologije: Razvoj kompetenc pri pouku psihologije s pomočjo spletnega orodja Mahara – prispevek v soavtorstvu Mednarodni strokovni posvet »Avtonomija šole in razvojne možnosti na učnem in vzgojnem področju (na OŠ Franceta Prešerna Črenšovci); Evalvacija učinkovitosti učenja argumentacije v spletni učilnici – prispevek v soavtorstvu Mednarodna konferenca SIRikt 2011 (Kranjska Gora); itd.
Izpolnjevanje pogojev za mentorstvo: vsaj 5 let delovnih izkušenj s samostojnim opravljanjem psihološke dejavnosti, vsaj 4 leta delovnih izkušenj na zgoraj navedenem področju psihološke dejavnosti, dve leti supervizije na področju mentoriranja, zaključeno usposabljanje v okviru projekta SUPER PSIHOLOG (opravljeni trije moduli usposabljanja, izvedena preizkusna študijska praksa, izvedena preizkusna supervizirana praksa vsaj enega psihologa začetnika), certifikat EuroPsy
Prosta mesta: 1
Mentorico lahko kontaktirate neposredno.


Anita Fartek
Delovna organizacija: OŠ in VVE Pri OŠ Sveti Jurij, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci
Službeni telefon: +386 2 55 98 775
E-pošta: anita.fartek@ossvj.si
Ožje področje dela: Zaposlena sem v OŠ, ki ima tudi priključene enote vrtca. Opravljam v manjšem deležu svetovalno delo v šoli, v celoti svetovalno delo v vrtcu ter prav tako vodstvene naloge kot pomočnica ravnatelja vrtca.
Delovne izkušnje: Imam 12 let delovnih izkušenj, ki so vse pridobljene na področju vzgoje in izobraževanja, v osnovni šoli z vrtcem. Imam izkušnje s svetovalnim delom (vsa področja po programskih smernicah za OŠ in VVE), zelo aktivna sem bila že v številnih projektih s področja VIZ, imam pa tudi pedagoške izkušnje s področja dela z učenci (kot izvajalka ur DSP in ISP) in 10 let s področja vodenja.
Izpolnjevanje pogojev za mentorstvo: vsaj 5 let delovnih izkušenj s samostojnim opravljanjem psihološke dejavnosti, zaključeno usposabljanje v okviru projekta SUPER PSIHOLOG (opravljeni trije moduli usposabljanja, izvedena preizkusna študijska praksa, izvedena preizkusna supervizirana praksa psihologa začetnika), certifikat EuroPsy
Prosta mesta: 1
Mentorico lahko kontaktirate neposredno.


Andreja Koler Križe
Delovna organizacija: Vrtec Mladi rod, Črtomirova 14, 1000 Ljubljana
Službeni telefon: +386 31 324 421
E-pošta: andreja.koler@guest.arnes.si
Ožje področje dela: detekcija in zgodnja prepoznava otrok s posebnimi potrebami, pomoč in svetovanje staršem pri vzgojni problematiki predšolskih otrok, usmerjanje, izobraževanje strokovnih delavcev vrtca, uvajanje novosti v vrtec
Delovne izkušnje: svetovalna delavka v osnovni šoli, svetovalna delavka v dijaškem domu, soavtorica in izvajalka projekta POVEJ – spregovorimo o nasilju v šoli – izobraževanje osnovnošolskih učiteljev, svetovalna delavka v vrtcu
Izpolnjevanje pogojev za mentorstvo: vsaj 5 let delovnih izkušenj s samostojnim opravljanjem psihološke dejavnosti, vsaj 4 leta delovnih izkušenj na zgoraj navedenem področju psihološke dejavnosti, dve leti supervizije na področju mentoriranja, zaključeno usposabljanje v okviru projekta SUPER PSIHOLOG (opravljeni trije moduli usposabljanja, izvedena preizkusna študijska praksa, izvedena preizkusna supervizirana praksa psihologa začetnika), certifikat EuroPsy
Prosta mesta: 1
Mentorico lahko kontaktirate neposredno.


Daša Könye
Delovna organizacija: Osnovna šola IV Murska Sobota, Trstenjakova 71, 9000 Murska Sobota
GSM: +386 51 379 937
E-pošta: dasa.konye@guest.arnes.si
Ožje področje dela: Na osnovni šoli s prilagojenim programom sem zaposlena kot svetovalna delavka in učiteljica za izvajanje dodatne strokovne pomoči. Sem tudi koordinatorica projekta Strokovni center Pomurje v okviru operacije Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam.
Izpolnjevanje pogojev za mentorstvo: vsaj 5 let delovnih izkušenj s samostojnim opravljanjem psihološke dejavnosti, vsaj 4 leta delovnih izkušenj na zgoraj navedenem področju psihološke dejavnosti, zaključeno usposabljanje v okviru projekta SUPER PSIHOLOG (opravljeni trije moduli usposabljanja, izvedena preizkusna študijska praksa, izvedena preizkusna supervizirana praksa psihologa začetnika)
Prosta mesta: 1
Mentorico lahko kontaktirate neposredno.


Špela Ševerkar
E-pošta: spela.severkar@gimb.org
Mentorico lahko kontaktirate neposredno.


Polona Zupan
Delovna organizacija: Osnovna šola Poljane, Poljane nad Škofjo Loko 100, 4223 Poljane nad Škofjo Loko
E-pošta: zupan.polona@gmail.com
Ožje področje dela: Svetovalno delo v osnovni šoli, dodatna strokovna pomoč – psiholog. Moje delo vključuje naslednje naloge: Vpis otrok v 1. razred, pred tem spremljanje v vrtcu; karierna orientacija; obravnava in pomoč učencem z učnimi, vedenjskimi, čustvenimi, zdravstvenimi … težavami/motnjami; otroci s posebnimi potrebami; spremljanje in pomoč novincem, ponavljavcem in tem, ki se bodo prešolali na drugo šolo; delo z učenci, ki zaključujejo osnovnošolsko obveznost; delo z učenci tujci; organizacija in izvedba različnih predavanj in delavnic za učence; skupinsko delo z učenci; izvajanje različnih preventivnih programov (npr. CAP program za preventivo zlorabe otrok); pomoč socialno ogroženim otrokom in družinam; vodenje in koordiniranje prostovoljstva; koordiniranje različnih letovanj, kolonij …, ki jih organizirajo druge institucije (RK Slovenije, ZPMS …); krizne intervencije; organizacija in izvedba različnih predavanj in delavnic za starše; individualni sestanki in srečanja s starši različnih skupin učencev (nadarjeni, s posebnimi potrebami, tujci, druge težave in vzgojne zagate); individualni in timski sestanki z učitelji; pomoč in edukacija učiteljem pri vodenju oddelčne skupnosti, delu z učenci, vzgojni problematiki, sodelovanju s starši, reševanju aktualne problematike …; organizacija in izvedba različnih predavanj in delavnic za učitelje; po potrebi nadomeščanje učiteljev; sodelovanje z vodstvom šole; sodelovanje v internem aktivu na šoli, aktivu svet. del.širšega okoliša in študijskih skupinah, ki jih organizira Zavod RS za šolstvo; skrb za aplikacijo prijava na NPZ in VPIS, odgovorna za določene naloge v eAsistenu; članica upravljanja šolskega sklada; oblikovanje oddelkov; članica pritožbene komisije; ćlanica komisije za karierno orientacijo; članica komisije za sprejem otrok v 1. razred; članica komisije za sprejem otrok v vrtec; članica skupine za prehrano; vodenje in izdelava različnih evidenc, statistik in poročil; spremljanje aktualne zakonodaje; študij strokovne literature in skrb za profesionalni razvoj; spremljanje učencev na različnih prireditvah, športnih dnevih, kulturnih dnevih, naravoslovnih dnevih …; redno sodelovanje v projektu Simbioza; sodelovanje v različnih projektih v šoli in izven nje; sodelovanje z drugimi institucijami; sodelovanje z lokalnimi društvi, klubi in organizacijami.
Delovne izkušnje: Moja prva zaposlitev je bila delo z mladimi, predvsem socialno ogroženimi. Na delovnem mestu, kjer sem sedaj zaposlena, imam veliko izkušenj pri delu z otroki in mladino, tudi organizacija taborov, dogodkov, delo z različnimi skupinami otrok in mladostnikov. Delo je tako individualno kot tudi v skupini. Vključena sem bila in sem še v različne projekte in aktivnosti, v okviru šole, ali pa v povezavi z drugimi inštitucijami. Vključena sem bila tudi v projekt Superpsiholog.
Izpolnjevanje pogojev za mentorstvo: vsaj 5 let delovnih izkušenj s samostojnim opravljanjem psihološke dejavnosti, vsaj 4 leta delovnih izkušenj na zgoraj navedenem področju psihološke dejavnosti, zaključeno usposabljanje v okviru projekta SUPER PSIHOLOG (opravljeni trije moduli usposabljanja, izvedena preizkusna študijska praksa, izvedena preizkusna supervizirana praksa vsaj enega psihologa začetnika), certifikat EuroPsy
– Mentorico lahko kontaktirate neposredno.


Melita Vegelj
Delovna organizacija: Osnovna šola Leskovec pri Krškem, Pionirska 4, 8273 Leskovec pri Krškem
E-pošta: Melita.vegelj@gmail.com
Ožje področje dela: Sem šolska svetovalna delavka v osnovni šoli. V okviru svojega dela sledim Programskim smernicam za delo šol. svet. službe v OŠ. Izvajam preventivne dejavnosti – delavnice za učence (preprečevanje nasilja, učne težave, razredne ure), izvajam pomoč otrokom z različnimi težavami. Vodim karierno orientacijo za učence in koordiniram delo z učenci s posebnimi potrebami. Po potrebi izvajam ure dodatne strokovne pomoči za otroke s čustvenimi težavami. Izvajam predavanja in delavnice starše. Pri svojem delu z otroki uporabljam določene psihološke teste, s pomočjo katerih največkrat ugotavljam intelektualne sposobnosti otrok in nadarjenost. Sodelujem pri aktivnostih dela z nadarjenimi učenci.
Dosedanje delovne izkušnje: 22 let dela kot šolska svetovalna delavka na OŠ; 7 let dela v Komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, šolska mediatorka, sodelujem pri izvajanju izobraževanj s področja preventive na področju medvrstniškega nasilja.
Izpolnjevanje pogojev za mentorstvo: vsaj 5 let delovnih izkušenj s samostojnim opravljanjem psihološke dejavnosti, vsaj 4 leta delovnih izkušenj na zgoraj navedenem področju psihološke dejavnosti, dve leti supervizije, zaključeno usposabljanje v okviru projekta SUPER PSIHOLOG (opravljeni trije moduli usposabljanja, izvedena preizkusna študijska praksa, izvedena preizkusna supervizirana praksa psihologa začetnika), certifikat EuroPsy
Prosta mesta: 1
Mentorico lahko kontaktirate neposredno.