Usposobljeni mentorji – klinična in zdravstvena psihologija

Sonja Kolenko
Delovna organizacija: Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava, Dornava 128, 2252 Dornava
E-pošta: sonjakolenko3@gmail.com
Ožje področje dela: Delo z osebami z motnjo v duševnem razvoju in njihovimi družinami.
Delovne izkušnje: Svetovalno delo z osebami z lažjo motnjo v duševnem razvoju, sodelovanje v timu pri obravnavi oseb z motnjo v duševnem razvoju in dodatnimi motnjami v duševnem zdravju, diagnostično in terapevtsko delo z otroci z motnjo v duševnem razvoju in dodatnimi motnjami (čustvene in vedenjske motnje, avtizem), individualno in skupinsko svetovalno delo s svojci.
Izpolnjevanje pogojev za mentorstvo: vsaj 5 let delovnih izkušenj s samostojnim opravljanjem psihološke dejavnosti, dve leti supervizije na področju mentoriranja, zaključeno usposabljanje v okviru projekta SUPER PSIHOLOG (opravljeni trije moduli usposabljanja, izvedena preizkusna študijska praksa, izvedena preizkusna supervizirana praksa vsaj enega psihologa začetnika), certifikat EuroPsy
– Mentorico lahko kontaktirate neposredno.


Barbara Zupančič
Delovna organizacija: ŠENTPRIMA – zavod za rehabilitacijo in izobraževanje, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana
E-pošta: barbara.zupancic@sentprima.com
Službeni telefon: 030 661 449
Ožje področje dela: Opravljam zaposlitveno rehabilitacijo osebam z zdravstvenimi omejitvami (težave v duševnem zdravju ter vse druge vrste invalidnosti). Vključena sem tudi v prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela (vključujemo mlade od 14 do 29 let); vodim Listino raznolikosti Slovenija, ki nudi podporo podjetjem na področju vodenja človeških virov, s poudarkom na vključevanju oseb z zdravstvenimi ovirami ter na področju upravljanja raznolikosti; vodim izobraževanja za strokovno javnost na področju zaposlitvene rehabilitacije ter srednji management v podjetjih na področju promocije duševnega zdravja, prilagajanja delovnih mest, vključevanja raznolikih ranljivih skupin na trg dela (migranti, invalidi …), ocenjevanja delovne uspešnosti, podajanja povratne informacije, obvladovanja stresa, učinkovite komunikacije …
Delovne izkušnje: https://www.linkedin.com/in/barbara-zupančič-56930986/ (dostopno na Linkedin socialnem omrežju)
Izpolnjevanje pogojev za mentorstvo: vsaj 5 let delovnih izkušenj s samostojnim opravljanjem psihološke dejavnosti, dve leti supervizije na področju mentoriranja, zaključeno usposabljanje v okviru projekta SUPER PSIHOLOG (opravljeni trije moduli usposabljanja, izvedena preizkusna študijska praksa, izvedena preizkusna supervizirana praksa vsaj enega psihologa začetnika)
Prosta mesta: 1
Mentorico lahko kontaktirate neposredno.


MENTORICE Z ZAKLJUČENIM DELNIM PROGRAMOM USPOSABLJANJA MENTORJEV SUPERVIZIRANE PRAKSE

Klinična psihologija

  • Vislava Globevnik Velikonja, UKC, SPS Ginekološka klinika (zaključeno eno leto usposabljanja za mentorico SP)
  • Jana Kodrič, UKC, Pediatrična klinika, Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo (zaključeno eno leto usposabljanja za mentorico SP)
  • Petra Lešnik Musek,  UKC, Pediatrična klinika, Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo (zaključeno eno leto usposabljanja za mentorico SP)
  • Maja Smrdu, Univerza na Primorskem, FAMNIT (zaključeno eno leto usposabljanja za mentorico SP)
  • Sanja Šešok, UKC, Nevrološka klinika (zaključeno eno leto usposabljanja za mentorico SP)
  • Barbara Zafošnik, Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava (certificirana EuroPsy psihologinja,zaključeno eno leto usposabljanja za mentorico SP)

Zdravstvena psihologija

  • Vita Poštuvan, Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič, Slovenski center za raziskovanje samomora (certificirana EuroPsy psihologinja, zaključeno eno leto usposabljanja za mentorico SP)
  • Saška Roškar, Nacionalni inštitut za javno zdravje (certificirana EuroPsy psihologinja, zaključeno eno leto usposabljanja za mentorico SP)
  • Alenka Tančič Grum, Nacionalni inštitut za javno zdravje (certificirana EuroPsy psihologinja, zaključeno eno leto usposabljanja za mentorico SP)

Medicina dela, prometa in športa

 • Iris Keršič Vaingerl, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (certificirana EuroPsy psihologinja, zaključeno eno leto usposabljanja za mentorico SP)
 • Edvard Matvoz, Psihologjia dela Edvard Matvoz dipl. psiholog, s.p. (zaključeno eno leto usposabljanja za mentorja SP)
 • Irena Pirnat, Zdravstveni dom Velenje (certificirana EuroPsy psihologinja, zaključeno eno leto usposabljanja za mentorico SP)
 • Zvonka Rovtar Korošec, Rovtar Korošec Zvonka s.p. – psihološko svetovanje (zaključeno eno leto usposabljanja za mentorico SP)