Usposobljeni mentorji – Psihologija v socialnem varstvu

Maša Šemrov
Delovna organizacija: Center Korak, Kranj
Službeni telefon: +386 4 28 18 621
E-pošta: masa.mitrovic@gmail.com
Ožje področje dela: Center Korak spada pod socialno varstveni zavod, ki poleg socialnovarstvenih storitev izvaja tudi zdravstvene storitve (del katerih opravljam tudi sama).  Izvajam individualne in skupinske obravnave oseb z možgansko poškodbo po zaključenem zdravljenju in rehabilitaciji na URI Soča (psihodiagnostika, psihoedukacija, razbremenilni pogovori, svetovanje, kognitivni trening), podporna skupina za svojce, sodelovanje s psihiatrom, merjenje zadovoljstva uporabnikov in svojcev s storitvijo, sodelovanje pri pripravi strokovnih vsebin v okviru projektov, izdelava individualnih načrtov za delo z uporabniki
Delovne izkušnje: Delujem znotraj multidisciplinarnega tima strokovnih delavcev centra, ki nudi celostno in dolgotrajno rehabilitacijo za odrasle osebe z možgansko poškodbo. Poleg socialnovarstvenih izvajamo tudi zdravstvene storitve (del katerih opravljam tudi sama). Mentorirancem lahko pomagam pri  spoznavanju posebnosti funkcioniranja oseb s pridobljeno možgansko poškodbo, težavami na psihofizičnem (kognitivna oškodovanost, čustvene in vedenjske težave) in socialnem področju. Heterogenost populacije je pogojena z individualnostjo težav na omenjenih področjih, kar omogoča pestro in dinamično delo ter soočanje s pogostimi etičnimi dilemami. Na osnovi tega lahko mentorirancem nudim podporo pri soočanju z vsakodnevnimi izzivi pri delu z ljudmi, ki so v procesu rehabilitacije in se soočajo z različnimi težavami sprejemanja lastne spremenjene telesne zmožnosti in ostalih družbenih vlog. Na osnovi opravljenih strokovnih izpitov s področja socialnega varstva in zdravstva lahko nudim ustrezne informacije ter podporo pri razumevanju različnosti obeh sistemov.
Izpolnjevanje pogojev za mentoriranje: vsaj 5 let delovnih izkušenj s samostojnim opravljanjem psihološke dejavnosti, vsaj 4 leta delovnih izkušenj na zgoraj navedenem področju psihološke dejavnosti, dve leti supervizije na področju mentoriranja, zaključeno usposabljanje v okviru projekta SUPER PSIHOLOG (opravljeni trije moduli usposabljanja, izvedena preizkusna študijska praksa, izvedena preizkusna supervizirana praksa vsaj enega psihologa začetnika), certifikat EuroPsy
Prosta mesta: 2 mesti
Mentorico lahko kontaktirate neposredno.